Vol 34, No 15 (2020)

Special Issue

Table of Contents

Shuai Li, Bolin Liao: Data driven methods for engineering problems

Qing Wu, Jie Wang, Gang Xu, Shuai Li, Dechao Chen
Ameer Tamoor Khan, Li Shuai, Chen Dechao, Li Yangming
Bolin Liao, Chuan Ma, Meiling Liao, Shuai Li, Zhiguan Huang
Xuefeng Zhou
Jinjin Guo, Yunong Zhang, Binbin Qiu
Yan ZHOU, Hongwei Guo, Dongli Wang, Chunjiang Liao
Liu zhiting, Wang Yuhua, Zheng Wenwei, Zhou Yuexia
Ata Jahangir Moshayedi, Ensieh Kazemi, Mohammad Tabatabaei, Liefa Liao
Lei Ding, Lin Xiao, Kaiqing Zhou, Yonghong Lan, Yongsheng ZHang
Liping Mo, Kaiqing Zhou, Changfeng Chen, Jiang Wei
Zhijun Zhang, Lingdong Kong, Yaru Niu, Ziyang Liang, Nan Zhong
Zhiguan Huang

Predrag Stanimirovic, Bolin Liao: Dynamic models for scientific computation

Kai-Qing Zhou, Li-Ping Mo, Chang-Feng Chen
Yongsheng Zhang, Lin Xiao, Lei Ding, Zhiguo Tan, Ke Chen, Yumin Yin
Feng Xu, Zexin Li, Dongsheng Guo

Shuai Li. Predrag Stanimirovic: Applied optimization for industrial applications

Tiantian Wang, Long Yang, Qiang Liu
Xuefeng Zhou
S.K. Das, S.A. Edalatpanah, T. Mandal
Xiangyuan Jiang, Shuai Li
Yan ZHOU
Mei Liu
Zijian Liu, Chunbo Luo, Peng Ren, Tingwei Wang, Geyong Min
liang chen yang
Elham Shamsara, Habibollah Esmaily, abbas Bahrampour
Xiaojuan Mo, Wenjie Ge, Donglai Zhao, Yaolei Shen